O spoločnosti

Firma MAROT s.r.o. so sídlom v Bratislave je spoločnosť, ktorej nosným pilierom činnosti je odvoz a likvidácia stavebného odpadu  z novostavieb, rekonštrukcií, demolácií  stavieb,  či  už  pre  organizácie, stavebné firmy, alebo súkromné osoby. Ako doplnkové služby vykonávame dovoz aj odvoz sypkých materiálov ako je napr. štrk, piesok, zemina, suchý betón a podobne. Taktiež sme pripravený poskytnúť pomoc pri zabezpečení nakládky kontajnerov nakladačom a v prípade potreby vieme pomôcť aj s ručnou nakládkou. Zákazníkom ďalej ponúkame prenájom veľkokapacitných vaňových kontajnerov spojený s odvozom a likvidáciou odpadu domového, ako napr. staré nábytky, zariadenia, alebo odpad z vypratávania starých priestorov budov, pivníc a garáží.

Naša firma pôsobí hlavne v Bratislave a jej širšom okolí. Našim cieľom je poskytovať služby tak, aby sme prispeli k ochrane životného prostredia a zdravia ľudí za prijateľných cenových podmienok a v súlade so zákonom. Na základe ohlasov našich stálych a dlhoročných zákazníkov sme sa presvedčili, že túto prácu robíme dobre a tým si neustále rozširujeme našu spokojnú klientelu.

História

Spoločnosť MAROT s.r.o. bola založená v roku 2003. Zakladatelia spoločnosti sa opierali o dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho pôsobenia vo firmách, ktorých zameranie sa postupne odkláňalo od poskytovania takéhoto druhu služieb. V roku 2004 firma nakúpila prvú techniku a uzatvorila prvé partnerské zmluvy. V tom istom roku nastal postupný rozvoj firmy a tak v roku 2005 sa rozšírila o vozový park, čím sa stala v spolupráci s partnerskými firmami flexibilnejšou realizovať zákazky väčšieho rozsahu. Firma prechádza neustálym vývojom, modernizáciou a zdokonaľovaním, rozširuje svoje hranice pôsobnosti. Snahou spoločnosti je udržať si pevné miesto na slovenskom trhu, pružne reagovať na vývoj a potreby spoločnosti a jednoznačne tak ukázať správnosť voľby vzniku firmy MAROT s.r.o.